Algemene voorwaarden

en klachtenprocedure                                                                                                      september 2023

Deze bepalingen hebben betrekking op de overeenkomst tussen de Stichting Nascholing Vrijeschoolpedagogie en de deelnemer aan de Lerarenzomerweek, en alle afnemers van andere diensten van de stichting.

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Nascholing Vrijeschoolpedagogie, hierna te noemen: “aanbieder”, en een “afnemer”; voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

*De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de aanbieder in het kader van een opdracht ingeschakelde derden.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbieder kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

De overeenkomst tussen Aanbieder en Afnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  

Aanbieder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien door Aanbieder of door Aanbieder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op een door de Afnemer aangewezen locatie, draagt de Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aanbieder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aanbieder zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer de gegevens aan Aanbieder ter beschikking heeft gesteld.

Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aanbieder is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Aanbieder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst; Indien Aanbieder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen; indien de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Aanbieder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aanbieder op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Aanbieder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Aanbieder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Aanbieder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Aanbieder gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aanbieder, zal Aanbieder in overleg met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is.

Artikel 5 Overmacht

Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Voor zover Aanbieder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Aanbieder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aanbieder aangegeven. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer.

Na betaling van een factuur door Afnemer voor een nog niet geleverde dienst geldt de wettelijke bedenktijd van veertien dagen om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

In geval van ontbinding van de opdracht binnen de voorwaarden zal Aanbieder het te veel betaalde binnen een termijn van veertien dagen restitueren aan Afnemer.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Aanbieder geleverde blijft eigendom van Aanbieder totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Aanbieder gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Aanbieder te leveren  diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op diensten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aanbieder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

De Afnemer vrijwaart Aanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aanbieder toerekenbaar is. Indien Aanbieder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Aanbieder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aanbieder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aanbieder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aanbieder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht. Tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn, behoudt aanbieder alle intellectuele absolute rechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie etc.. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden gekopieerd of op andere wijze gebruikt, na uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder.

Lesmateriaal dat uitgedeeld wordt, voldoet aan de algemeen geldende eigendomsregelingen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De rechter in de vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid persoonsgegevens; geheimhouding

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Aanbieder, haar medewerkers en docenten. Hieronder wordt onder andere verstaan persoonsgegevens geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Geheimhouding: Aanbieder houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Afnemer ontvangt en alle andere informatie betreffende Afnemer waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan de Afnemer schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om dit te waarborgen.

De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • Die op het moment dat Aanbieder deze informatie ontving al openbaar was; of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
 • Waarvan aanbieder kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door afnemer;
 • Die aanbieder van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan aanbieder te verstrekken;
 • Die door aanbieder openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht;

Artikel 14 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Aanbieder. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Aanbieder. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Klachten/vertrouwenscommissie Vrijeschool Lerarenweek

Procedure interne klachtenbehandeling

 1. Een klacht over de uitvoering van de dienstverlening wordt in eerste instantie rechtstreeks met de direct betrokken cursusleider besproken.
 2. Als klager na bespreking met de direct betrokken cursusleider niet tevreden is, kan de klacht schriftelijk (en mondeling) gemotiveerd worden ingediend bij een van beide voorzitters van de kerngroep zijnde: T. Brounts en P. van Meurs (tbrounts@ziggo.nl)
 3. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 4. Na binnenkomst van de klacht bij de voorzitters van de kerngroep zal binnen zeven dagen aan klager een ontvangstbevestiging van de klacht worden toegezonden. Vervolgens zal er zo mogelijk binnen 14 dagen (maar maximaal binnen 4 weken) een gesprek worden gearrangeerd tussen de klager en de aangewezen persoon van de kerngroep van deze Lerarenweek, teneinde tot een tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen.
 5. Klager ontvangt binnen zeven dagen na voormeld gesprek een bevestiging van de kerngroep van de Lerarenweek over de overeengekomen wijze van afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.
 6. Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling voor klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie

Procedure externe klachtenbehandeling

 1. Wanneer klachten intern niet naar tevredenheid zijn afgehandeld is er de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke vertrouwenscommissie.
 2. Op de site van de lerarenweek is een formulier waarmee een klacht kan worden ingediend.
 3. De klacht moet zo concreet mogelijk zijn en in ieder geval voorzien zijn van de naam van de klager en de aard van de klacht. De klacht moet zover mogelijk voorzien zijn van datum, plaats, naam van degene die het betreft en mogelijke getuigen.
 4. De persoon/personen tegen wie de klacht zich richt wordt (en) gevraagd binnen een week per e-mail hun visie kenbaar te maken.
 5. De klachten/vertrouwenscommissie (vertrouwenspersoon en een bestuurslid) nodigt alle betrokkenen binnen twee weken na het indienen van de klacht uit voor een gesprek.
 6. De commissie maakt een samenvatting van het gesprek en verzendt dit aan alle betrokkenen.
 7. De klachten/vertrouwenscommissie geeft binnen twee weken na het gesprek een advies aan het bestuur.
 8. Het bestuur treedt vervolgens in contact met betreffende personen om uitvoering te geven aan het externe advies
 9. De klachten/vertrouwenscommissie neemt geen klacht in behandeling indien er sprake is van een strafbaar feit.  In het laatste geval wordt klager doorverwezen naar de politie.

 10. De externe klachtenprocedure bestaat uit
  Bestuurslid:                                        Dhr F. Beekers (hdw03537@telfort.nl)
  Externe vertrouwenspersoon:           Dhr. H. Passenier (h.passenier@bvs-schooladvies.nl)