Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de cursusaanbieder
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – De aangeboden cursus
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de deelnemer en kosten daarvan
Artikel   8 – Verplichtingen van de cursusgever bij herroeping
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Nakoming en extra garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. (Aanvullende) overeenkomst: een overeenkomst waarbij de deelnemer deelname aan een cursus verwerft door middel van een overeenkomst op afstand en deze deelname door de cursusaanbieder wordt vastgelegd;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Deelnemer:de natuurlijke persoon die wil deelnemen aan de Vrijeschoollerarenweek;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het recht op deelname aan de Vrijeschoollerarenweek gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de deelnemer of cursusaanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 9. Cursusaanbieder: de rechtspersoon die de Vrijeschoollerarenweek aan de deelnemer aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de cursusaanbieder en de deelnemer wordt gesloten;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat deelnemer en cursusaanbieder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 – Identiteit van de cursusaanbieder
De Vrijeschoollerarenweek wordt aangeboden door de Stichting nascholing vrijeschoolpedagogie;
Adres van de stichting: Oude Arnhemseweg 195b, 3705BB Zeist;
E-mailadres: info@vrijeschoollerarenweek.nl
KvK-nummer: 71292780
Btw-identificatienummer: 


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursus welke de cursusaanbieder aanbiedt onder de titel Vrijeschoollerarenweek.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de deelnemer beschikbaar gesteld. Dit gebeurt via de website van de cursus. De cursusaanbieder zal op verzoek, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de deelnemer aangeven op welke andere, gewenste wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en zal deze op verzoek van de deelnemer kosteloos toezenden. De deelnemer kan via een mailbericht aangeven wanneer hij/zij bezwaren heeft tegen de algemene voorwaarden. Door zich aan te melden en de cursusgelden te voldoen, geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 3. Indien de overeenkomst tot deelname op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de deelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ontvangen, en tevens dat zij op verzoek van de deelnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de deelnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – De aangeboden cursus

 1. In de aangeboden cursus wordt nadrukkelijk vermeld dat het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft.
 2. De cursusaanbieder garandeert dat de aangeboden cursus te allen tijde, onder alle voorwaarden doorgang zal vinden.
 3. De aangeboden cursus wordt aangeboden middels een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus en daarmee verbonden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer mogelijk te maken. Als de cursusaanbieder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de cursusaanbieder niet.
 4. Elke aangeboden cursus bevat zodanige informatie, dat voor de deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aangeboden cursus zijn verbonden. Het copyright van alle gebruikte materialen door docenten berust bij de betreffende docent. Het eigendomsrecht van alle auditieve of schriftelijke materiaal dat door de cursus wordt aangeboden berust bij de cursusgever.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van inschrijving door de deelnemer in de aangeboden cursus en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de cursusaanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de inschrijving. Zolang de ontvangst van deze inschrijving niet door de aanbieder is bevestigd, kan de deelnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand gekomen is, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de deelnemer elektronisch zal betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De cursusaanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 5. De cursusaanbieder zal uiterlijk bij het begin van de cursus aan de deelnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 1. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de deelnemer met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de deelnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de cursus; eventueel de bijkomende kosten ; en de wijze van betaling, en de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst;


Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De deelnemer kan een overeenkomst gedurende tenminste minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De cursusaanbieder mag de deelnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de deelname boekt en de werkgever deze betaalt. Indien de werkgever de overeenkomst sluit geldt geen bedenktijd.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de deelnemer

 1. Als de deelnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de cursusaanbieder. 


Artikel 8 – Verplichtingen van de deelnemer bij herroeping

 1. De cursusaanbieder stuurt na ontvangst van de melding van herroeping door de deelnemer op elektronische wijze, van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De aanbieder vergoedt alle betalingen van de deelnemer, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de deelnemer hem de herroeping meldt.
 3. De cursusaanbieder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de deelnemer heeft gebruikt, tenzij de deelnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de deelnemer.


Artikel 9 – De prijs

 1. De prijs van de aangeboden cursus wordt elk jaar in de aanbiedingsfolder en op de website vermeld.
 2. Gedurende de in de aangeboden cursus vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden cursusactiviteiten niet verhoogd.


Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De cursusaanbieder staat ervoor in dat de cursusactiviteiten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De cursusaanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de cursussen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten tijdens de cursusactiviteiten.
 2. Alle informatie van de deelnemers welke uitgewisseld wordt in het kader van de cursus wordt vertrouwelijk behandeld, zowel binnen het instituut, als ten aanzien van de medewerkers en ten aanzien van de docenten van de cursus.
 3. Als plaats van uitvoering van de cursus geldt het adres dat de deelnemer van de aanbieder heeft gekregen.
 4. Het risico van schade en vermissing tijdens de cursus berust bij de deelnemer zelf.


Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de deelnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, nadat de deelnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan de cursusaanbieder te melden.
 3. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de cursusaanbieder is gewezen op de te late betaling en de aanbieder de deelnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de cursusaanbieder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen.


Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De cursusaanbieder beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de cursusaanbieder.
 3. Bij de cursusaanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de cursusaanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De deelnemer dient de cursusaanbieder in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de cursusaanbieder en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de deelnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.