Privacy

Privacy statement Vrijeschool lerarenweek


Inleiding
Vrijeschool lerarenweek neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou
(de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy
Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat
doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met
betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit
Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact
opnemen met info@vrijeschoollerarenweek.nl.


Wie is Vrijeschool lerarenweek?
Vrijeschool lerarenweek is de stichting Stichting Nascholing Vrijeschool pedagogie,
kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [adres], ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71292780.
Wanneer Vrijeschool lerarenweek jouw persoonsgegevens verwerkt, is Vrijeschool
lerarenweek de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Vrijeschool lerarenweek jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Vrijeschool
lerarenweek persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven
welke gegevens Vrijeschool lerarenweek voor dat specifieke doel gebruikt, wat de
juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de
gegevens door Vrijeschool lerarenweek worden bewaard. Om het overzichtelijk te
houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Hoe verkrijgt Vrijeschool lerarenweek jouw persoonsgegevens?
Vrijeschool lerarenweek heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan
ons verstrekt hebt.


Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over
een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:


Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je
account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Vrijeschool lerarenweek over je
zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.


Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien
naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan
veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Vrijeschool lerarenweek. Je kunt
verzoeken dat Vrijeschool lerarenweek je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult,
verwijdert of afschermt.


Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Vrijeschool lerarenweek te
verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van
Vrijeschool lerarenweek of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te
maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Vrijeschool lerarenweek te verkrijgen.
Vrijeschool lerarenweek zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare
vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.
Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw
toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het
verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer
mogen verwerken. Het kan zijn dat Vrijeschool lerarenweek je daardoor bepaalde
diensten niet meer kan leveren.


Reactie door Vrijeschool lerarenweek
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vrijeschoollerarenweek.nl.
Vrijeschool lerarenweek zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval
niet later dan één (1) maand nadat Vrijeschool lerarenweek een dergelijk verzoek
heeft ontvangen. Indien Vrijeschool lerarenweek je verzoek afwijst zullen wij in ons
antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Vrijeschool lerarenweek verplicht is je gegevens te verstrekken aan
een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig
het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop
Vrijeschool lerarenweek je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar
info@vrijeschoollerarenweek.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop
Vrijeschool lerarenweek jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar
info@vrijeschoollerarenweek.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met
de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In
Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.