Vertrouwenspersoon vrijeschool lerarenweek.

Taken vertrouwenspersoon bv:

 1. Aanspreekpunt zijn voor personen die met discriminatie geconfronteerd worden;
 2. Opvangen van personen die over discriminatie klagen en eventueel doorverwijzen naar andere (hulpverlenende) instanties;
 3. Ondernemen van actie gericht op het zoeken naar een oplossing voor de ingebrachte situatie nadat een klacht binnen is gekomen. Actie wordt slechts ondernomen op verzoek van de klager dan wel na zijn toestemming;
 4. Al het mogelijke in het werk stellen om een conflict via bemiddeling op te lossen;
 5. Voorziet de klager van gevraagd en ongevraagd advies, over te ondernemen stappen.
 6. Op verzoek, begeleiden van de klager bij de indiening van de klacht en de behandeling daarvan bij de klachtencommissie;
 7. Erop toezien dat klager geen nadeel ondervindt van het aanbrengen van de klacht en dat er een zorgvuldige afhandeling van de klacht plaatsvindt;
 8. De klachtencommissie en het bestuur van informatie en advies voorzien op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie;
 9. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks geanonimiseerd verslag uit over de aard en de omvang van de klachten over discriminatie.
 10. In schrijnende gevallen waarbij de vertrouwenspersoon ernstig geweld en/of seksueel misbruik constateert is de vertrouwenspersoon niet gebonden aan de geheimhoudingsplicht.
 1. Bevoegdheden:
  – Aan de vertrouwenspersoon worden faciliteiten verschaft die nodig zijn bij een goede vervulling van zijn taken;
  – De vertrouwenspersoon wordt de mogelijkheid geboden om trainingen en cursussen te volgen die noodzakelijk zijn voor het vergroten van zijn kennis en deskundigheid op het gebied van preventie en bestrijden van discriminatie;
  – De vertrouwenspersoon is bevoegd informatie in te winnen die noodzakelijk is bij een goede vervulling van zijn taken;

 2. Iedereen die onder de werkingssfeer van de gedragscode valt, is verplicht om de vertrouwenspersoon te woord te staan en van informatie te voorzien.

 3. De vertrouwenspersoon binnen de Kerngroep vrijeschool lerarenweek is Mevr. T. Brounts
0